ÇEVRE KORUMA CEZALARI

Kişilerin ya da kurumların çevreye karşı mevzuatlarda belirtilen bilgiler dahilinde sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi ve çevre koruma konusundaki yükümlülükler yerine getirilerek çevrenin korunması gerekmektedir.

Çevre koruma konusunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilerin çeşitli cezalar alabilmesi mümkün olduğundan dolayı bu cezaların alınmaması adına mutlaka mevzuatlara uyulması gerekmektedir. Çevre koruma konusunda tüm şartlar açıklanmış ve konuyla ilgili tüm mevzuatlar hazırlanmıştır.

Bu açıdan kişilerin herhangi bir zorluk yaşamadan kolay bir şekilde çevre koruma ile ilgili bilgi alabilmesi ve bu bilgiler doğrultusunda yapması gereken işlemler yapması mümkündür. Çevre koruma konusunda ceza alacak kişilerin hangi hallerde ceza alacağı ve verilecek cezaların ne kadar olacağı oldukça kapsamlıdır.

Çevre koruma cezaları ile ilgili bilgi almak isteyen kişiler bu konuda aşağıda yer alan tablodan yararlanarak kolay bir şekilde bilgi sağlayabilir. Tabloda yer alan bilgiler dahilinde kişilerin hangi cezayı ne zaman alacağı ya da hangi işlemler sonrasında kişilerin ceza almak durumunda kalacağı oldukça kolay bir şekilde öğrenilmektedir. Bu bakımdan sorgulama yapmanız sizin için de büyük bir avantaj sağlayacak sunulan online hizmetler aracılığıyla kolay bir şekilde bilgi almanızda mümkün hale getirilecektir. Cezalar ile ilgili işlem yapmak isteyen kişiler aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilir. Tabloda yer alan bilgiler dahilinde kişilerin hangi şartlarda ceza alacağı belirlenmiştir ve bu bakımdan tabloyu inceleyerek ceza durumunu sizler de kontrol edebilirsiniz.

2872 sayılı Çevre Kanununun

20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacak ceza

(a) bendindeki ceza miktarları
Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 500 TL 963 TL
Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 1.000 TL 1.932 TL
(b) bendindeki ceza miktarı
Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara, 24.000 TL 46.501 TL
Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa, 48.000 TL 93.007 TL
(c) bendindeki ceza miktarları
Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara, 6.000 TL 11.619 TL
Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara, 2.000 TL 3.870 TL
Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için , toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir.

300 TL

575 TL
(d) bendindeki ceza miktarları
Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin üçüncü paragrafına göre tespit edilir. (b) bendi için iki kat:48.000 TL96.000 TL 93.000 TL 186.019 TL
(c) bendi için iki kat:12.000 TL4.000 TL600 TL 23.249 TL 7.746TL 1,157 TL
(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:600 TL 1.157 TL
(e) bendindeki ceza miktarı
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 10.000 TL 19.372 TL
(f) bendindeki ceza miktarı
11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 60.000 TL 116.261 TL
(g) bendindeki ceza miktarı
12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 TL 11.619 TL
(h) bendindeki ceza miktarları
Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 TL 770 TL
Ulaşım araçları için , 1.200 TL 2.321 TL
İşyerleri ve atölyeler için  Türk Lirası, 4.000 TL 7.746 TL
Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12.000 TL 23.249 TL
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*
Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, 40 TL 77,46 TL
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton başına, 10 TL 19,32 TL
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına , 100 KR 186 KR
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:
Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, 30 TL 58,08 TL
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, 6 TL 11,58 TL
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, 100 KR 186 KR
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:
Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına , 20 TL 38.71 TL
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına , 4 TL 7,71 TL
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına , 100 KR 186 KR
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarlarıTon başına*:
Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, 10 TL 19,32 TL
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, 2 TL 3,82 TL
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, 40 KR 73 KR
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları
Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara, 24.000 TL 46.501 TL
Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. 600 TL 1.157 TL
(i)bendindeki ceza miktarı
Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara, 1.000 TL 1.932 TL
(j) bendindeki ceza miktarları
Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere, 24.000 TL 46.501 TL
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için,Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. 600 TL 1.157 TL
(k) bendindeki ceza miktarları
Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara, 20.000 TL 38.751 TL
(l) bendindeki ceza miktarları Dekar başına*:
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için, Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. 20 TL 38,71 TL
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyarınca tespit edilen esaslara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına , Metkreküp başına*:120 TL 232,50 TL
(m) bendindeki ceza miktarları
Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara , 6.000 TL 11.619 TL
Çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara, 4.000 TL 7.746 TL
(n) bendindeki ceza miktarları
Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara , 48.000 TL 93.007 TL
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır. 1.200 TL 2.321 TL
(o) bendindeki ceza miktarı
Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara, 12.000 TL 23.249 TL
(p) bendindeki ceza miktarı
Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara, 24.000 TL 42.232 TL
(r) bendindeki ceza miktarları
Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 24.000 TL 46.501 TL
İthal edenlere. 60.000 TL 116.261 TL
(s) bendindeki ceza miktarı
Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere, 100 TL 186 TL
(t) bendindeki ceza miktarı
Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı, 2.000.000 TL. 3.519.697 TL
(u) bendindeki ceza miktarı
Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara, 2.000.000 TL 3.875.538 TL
(v) bendindeki ceza miktarı
Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara, 100.000 TL den1.000.000 TL’ye kadar 193.772 TL’den 1.937.766 TL ye kadar
(y) bendindeki ceza miktarıTehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu
Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 100.000 TL den1.000.000 TL’ye kadar 193.772 TL’den 1.937.766 TL ye kadar
Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir.Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır.
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları Belediyelerde; Belediyelerde;
Bu Kanunun 8 inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde; Nüfusu * 100.000’den fazla olanlarda:50.000 TL Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: 96.882 TL
100.000 ilâ 50.000 arasında olanlara, Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:30.000 TL Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:58.129 TL
50.000 ilâ 10.000 arasında olanlara, Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:20.000 TL Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:38.751 TL
10.000 ilâ 2.000 arasında olanlara, Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:10.000 TL Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:19.372 TL
Organize sanayi bölgelerinde, Organize Sanayi Bölgelerinde:100.000 TL Organize Sanayi Bölgelerinde:193.772 TL
Bunların dışında kalan endüstri tesislerine ve atıksu üreten her türlü tesise. Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:60.000 TL Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:116.261 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir